Konkurs Plastyczny

,,My i nasi sąsiedzi” – tradycje rękodzielnicze terenów

przygranicznych polsko-białoruskich”

Regulamin konkursu  

,,My i nasi sąsiedzi” – tradycje rękodzielnicze terenów  przygranicznych polsko-białoruskich” 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Czarnej Białostockiej. 

2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu Dawne tradycje wiecznie młode – polsko-białoruska współpraca w celu zachowania dziedzictwa kulturowego miasta  Mosty oraz gminy Czarna Białostocka” realizowany przy wsparciu finansowym Unii  Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś 

Ukraina 2014- 2020 

3. Celem konkursu jest: 

∙ Promocja dziedzictwa kulturowego związanego z tradycjami rękodzielniczymi  terenów pogranicza polsko-białoruskiego (województwo podlaskie, obwód  grodzieński) 

∙ Pogłębianie wiedzy o dorobku kulturowym obu regionów 

∙ Zwrócenie uwagi na ogromne bogactwo i różnorodność tradycji  rękodzielniczych, występujących na tych terenach oraz odnajdywanie ich  wspólnych historii. 

∙ Rozwijanie wrażliwości estetycznej, kreatywności i pomysłowości u dzieci, 4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat zamieszkujących na terenie  gminy Czarna Białostocka. 

5. Konkurs polegać będzie na stworzeniu dzieła, inspirowanego tradycyjną sztuką ludową  terenów przygranicznych polsko-białoruskich. Forma pracy jest dowolna. Może to być  praca plastyczna, rzeźba, praca rękodzielnicza posiadająca walory artystyczne z 

motywem typowym dla kultury obu regionów.  

6. Prace można dostrczyć w każdą środę przez cały czas trwania konkursu w godzinach  13:00 – 17:30 osobiście lub drogą pocztową do Domu Kultury w Czarnej Białostockiej,  ul. Kościelna 8, 16-020 Czarna Białostocka do dnia 10.11.2021 r. do godz. 17:30. 

7. Do każdej z prac musi być dołączony opis oraz karta zgłoszenia ( jest to warunek  uczestnictwa w konkursie)  

Opis powinien zawierać: imię i nazwisko autora dzieła, wiek dziecka oraz telefon  kontaktowy opiekuna. 

8. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu. Komisja podczas oceny prac weźmie pod uwagę oryginalność, trafność doboru tematu pracy zgodnie z celami Konkursu, jakość wykonania, oryginalność, stopień trudności wykonania. 

Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę uczestnictwa w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Prace nadesłane po terminie, bez dołączonej zgody na przetwarzanie danych  osobowych oraz podpisanej karty uczestnictwa nie będą oceniane. 

9. Dzieła będą nagradzane w trzech kategoriach wiekowych: 

6 – 8 lat  

9 – 11 lat 

12 – 15 lat 

Nagrodą główną w konkursie jest laptop.  

Za miejsca I-III przyznane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe. Osobom  nienagrodzonym przyznane zostaną nagrody pocieszenia oraz dyplomy. 10. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną  podane na stronie internetowej Domu Kultury w Czarnej Białostockiej (dkczarna.com)  oraz na FB Domu Kultury 

11. Kontakt z organizatorem: e-mail: dkczarnabial@gmail.com,  

crl.czarnabialostocka@gmail.com