Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej dkczarna.com

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dkczarna.com zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dkczarna.com

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę,
– materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji.

Filmy nie posiadają audiodeskrypcji. Podmiot publiczny będzie dążyć do zlikwidowania wyżej wymienionych niezgodności niezwłocznie, przy uwzględnieniu warunków organizacyjno-technicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności. Adres poczty elektronicznej: dkczarnabial@gmail.com, Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek przy ul. Kościelna 8 – Dom Kultury w Czarnej Białostockiej

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przy obu wejściach nie ma podjazdów ułatwiających  wejście do budynku. Nad wejściami  nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Przy budynku nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Toalety wewnątrz są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Domu Kultury w Czarnej białostockiej nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

W związku z warunkami technicznymi i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności Ośrodka osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny. W tym celu należy skontaktować się z Koordynatorem do spraw dostępności.