RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOMU KULTURY W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych realizowanych przez Dom Kultury w Czarnej Białostockiej, należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań i przedsięwzięć, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Dom Kultury w Czarnej Białostockiej, ul. Kościelna 8, 16-020 Czarna Białostocka.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Domu Kultury w Czarnej Białostockiej możliwy jest pod adresem mailowym dkczarnabial@gmail.com

3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
a) wykonania zadań Domu Kultury w Czarnej Białostockiej i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Dom Kultury w Czarnej Białostockiej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych;

4. Ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID 19 wywołanej wirusem SARS CoV 2 (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. d RODO, art. 9. ust. 2 lit i. RODO; Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać
a) przez czas wykonania zadań Domu Kultury w Czarnej Białostockiej i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub
b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
c) przez czas, w którym Dom Kultury w Czarnej Białostockiej może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;
d) przez okres konieczny do uzyskania informacji o potwierdzeniu albo nie potwierdzeniu zarażenia koronawirusem.

5. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych; a także, w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.

6. Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu:
a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
e) prawo przenoszenia danych,
f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Panią/Pana w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach  i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.